Our Team

Cathedral Commons

Emily Simoni

Emily Simoni

Valeria Santiago

Valeria Santiago

Lauren Yanez

Lauren Yanez

Rosalin Solano

Rosalin Solano

Nairam Gonzalez

Nairam Gonzalez

Deisy Pina

Deisy Pina

Evelena Ochoa

Evelena Ochoa

IMG-3536

Ana Gomez

IMG-3512

Maria Gomez

2 1/2 Year Olds Teacher
Maria Benitez

Maria Benitez

2 1/2 Year Olds Teacher
Sonelly Martinez

Sonelly Martinez

Center Director/ Cathedral Commons
Andrea Rolon

Andrea Rolon-Faria

PreK 3 Teacher