Our Team

Cathedral Commons

Emily Simoni

Emily Simoni

Cathedral Commons Assistant Director
Valeria Santiago

Valeria Santiago

Deisy Pina

Deisy Pina

Maria Benitez

Maria Benitez

2 1/2 Year Olds Teacher
Sonelly Martinez

Sonelly Martinez

Center Director/ Cathedral Commons
Andrea Rolon

Andrea Rolon-Faria

PreK 3 Teacher